Solvenssi Ii

Solvenssi II-vakavaraisuusarvio – Vakuutusyhtiö Kaleva

Solvenssi II ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä 30.9.2015 tilanteessa. Kaleva ei sovella laskennassaan vastuuvelkaan liittyviä siirtymäsäännöksiä (korkokäyrän korjausta tai vastuuvelan siirtymäsäännöstä). Kaleva soveltaa Solvenssi II:n mahdollistamaa osakkaiden pääomavaatimuksen siirtymäsääntöä osakeriskin laskennassa

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

Muutoksia vakuutusyhtiölakiin – Solvenssi II:n

Vanha eduskunta hyväksyi viime töikseen muutoksia vakuutusyhtiölakiin ja eräisiin siihen liittyviin lakeihin (säädöskokoelma 303–314/2015 ja HE 344/2014 vp). Muutoksilla pannaan täytäntöön vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettu Solvenssi II ‑direktiivi (2009/138/EY).Vanha eduskunta hyväksyi viime töikseen muutoksia

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

[PDF]

Solvenssi II -tyyppisen vakavaraisuussäännöstön vaikutus

Mikäli Solvenssi II -tyyppisiä säännöksiä sovellettaisiin eläkelaitoksiin, ei niitä sovellettaisi sellaisenaan, vaan kyseeseen tulisi modifioidut säännökset. Työn ulko-puolelle rajataan valtaosa Solvenssi II:n säännöksistä ja tutkimuksessa keskitytään vakavaraisuusrajan tarkasteluun.

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

SOLVENCY II – HSolutions

Visualisointi (Solvenssi II) tarjoaa valmiiksi rakennettuja raportointiportaaleja Solvenssi II -pilarin 3 tietojen visualisointia varten, joten voit suorittaa Pilarin 3 tehtävät tehokkaammin, saada välittömästi tietoa tärkeimmistä ajureista ja saada niistä nopeasti lisätietoja.

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

[PDF]

SOLVENSSI II -UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET – tampub.uta.fi

Solvenssi II on viime vuosikymmenien suurin vakuutusyhtiöitä koskeva lainsäädäntöuudistus. Vuoden 2016 alussa implementoitu kokonaisuus uudistaa vakavaraisuutta koskevat säännökset ja yhdistää useita vakuutustoimintaa koskevia direktiivejä harmoniseksi kokonaisuudeksi.

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

[PDF]

Jälleenvakuutuksen vaikutus pääomavaateen laskennassa

Solvenssi II-ympäristössä SHV-harjoitustyö (suppea) Kari Lahti 22.5.2017 . 1 Abstract As the Solvency II regime came in to force from the beginning of the year 2016, European (re)insu-rance companies have to evaluate their solvency capital requirements according to the new risk

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

[PDF]

Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II

EC0040 Solvenssi II -kokonaismäärä Arvo laskettuna siten kuin se on määritelty di-rektiivin 2009/138/EY artiklassa 75, samalla tavoin kuin lomakkeen SE.06.02 sarakkeessa C0170 – Solvenssi II -kokonaismäärä. Tästä tu-lee käydä ilmi talletuksen Solvenssi II -arvo.

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

Solvenssi II -direktiivi tuo mittavia raportointihaasteita

BearingPointin ABACUS/Solvenssi II -ratkaisu tarjoaa vakuutusyhtiöille Euroopassa kustannustehokkaan viranomaisraportoinnin. Helsinki, 10. marraskuuta 2011 – Liikkeenjohdon- ja teknologiakonsultoinnin asiantuntija BearingPoint (www.bearingpoint.com) on julkistanut ABACUS/Solvenssi II -raportointiratkaisun.. Solvenssi II tuo mittavia haasteita vakuutusalalle, sillä …

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

[PDF]

SOLVENSSI II – sijoitusakatemia.fi

Solvenssi II -seminaari on tarkoitettu asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville henkilöille, jotka työskentelevät vakuutusyhtiöissä, eläkesäätiöissä ja -kassoissa, tilintarkastus- ja viranomaisyhteisöissä sekä alaan liittyvissä muissa yrityksissä.

Vakavaraisuus meillä ja muualla

[PDF]

THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

Solvenssi II-direktiivissä määrätään, että vakuutusyhtiön vastuuvelan suuruutena on käytettävä sellaista rahamäärää, joka vakuutusyhtiön tulisi maksaa siirtääkseen kaikki velvoitteensa toiselle vakuutusyhtiölle (nk. irtautumisarvo) [5]. Vastuuvelkaa laskettaessa tulee huomioida kaikki tulevina vuosina ulos

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

[PDF]

Solvenssi II voimaan – läpinäkyvyys lisääntyi, yhtiöiden

Solvenssi II:n vaikutukset toimintaympäri stöön Suomessa voimassa ollut ennakoivan valvonnan säännöstö merkitsi sitä, että suomalaiset yhtiöt siirtyivät hyvissä ajoin ris-kiperusteiseen ja markkinaehtoiseen vakavaraisuusympäristöön. Lisäksi tieto tulevasta Solvenssi II -säännöstöstä ohjasi

Suomalainen kokonaiseläketurva - Miten EU-sääntely siihen vaikuttaa?

[PDF]

Kirjoittajat: Kirsti Svinhufvud, analyytikko; Mikko

Solvenssi II -sääntelyssä markkinahintojen kehitys vaikuttaa oman varallisuuden arvoon enemmän kuin Solvenssi I -sään-telyssä, koska Solvenssi II -sääntelyn mukaan sekä taseen varat, että velat arvostetaan käypään arvoon. Velkojenmerkittä-vin erä on vakuutustekninen vastuuvelka (30.6.2016: 9.9 …

Suomalainen kokonaiseläketurva - Miten EU-sääntely siihen vaikuttaa?

[PDF]

Solvenssi II delegoitu asetus – Eduskunta

Solvenssi II sääntelykehikko 14.10.2015 Vakuutusyhtiölaki 303/2015 ja Laki voimaantulosta 304/2015 – STM:n asetuksia Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35 – suoraan sovellettavaa •Pääosa annettu ja julkaistu EU:n virallisessa lehdessä Komission täytäntöönpanoasetuksilla annetut tekniset

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

[PDF]

Solvenssi II -arvo Varat C0010 R0030 R0040 R0050 R0060

Liite – Henki-Fennia S.02.01.02 Tase Solvenssi II -arvo Varat C0010 Aineettomat hyödykkeet R0030 0 Laskennalliset verosaamiset R0040 0 Eläke-etuuksien ylijäämä R0050 0 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (omassa käytössä) R0060 622 Sijoitukset (muut kuin indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat) R0070 705 032 Kiinteistöt (muut kuin omassa …

Suomalainen kokonaiseläketurva - Miten EU-sääntely siihen vaikuttaa?

Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?

Solvency II presentation Dublin July 2010

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

Solvenssi II -valvottavatilaisuus - PDF

Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?

Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?

Solvenssi II -projekti kokonaisuudessaan

Toiminta ja tulos liiketoimintasegmenteittäin - OP Vuosi 2014

LTG-vaikuttavuusanalyysi. Valvottavatapaaminen - PDF

Toiminta ja tulos liiketoimintasegmenteittäin - OP Vuosi 2014

Sampo sijoituskohteena – Talousmentor

Projekt domu Słoneczny z garażem

Projekt domu Słoneczny z garażem

IDD, PRIIPS, PSD2, MAR, MiFID, MiFIR, Solvenssi II - Varainhoidossa pykäläviidakko voi ahdistaa ...